Yangın İç Düzenlemesi
17 Ocak 2018

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ

1-GENEL ESASLAR

AMAÇ:


Bu İç Düzenlemenin amacı; Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine ait her türlü yapı, bina, tesis ve sınıfların tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

KAPSAM :


Bu İç Düzenleme; Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine ait tüm yangın önleme ve söndürme tedbirlerini kapsar.

KANUNİ DAYANAK:

Bu İç Düzenleme; “Yangın Önleme ve Söndürme konusundaki İç Düzenleme Planının Yönergesi”nin 136. ve 137. maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

SORUMLULUK:

1- Yangına karşı bina içerisinde gerekli koruma tedbirlerinin aldırılmasından, yangın malzemesi ve yangın cihazlarının faal halde bulundurulmasından, yangın ekiplerinin teşkil edilip görevlilerin tespitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden, itfaiye gelinceye kadar bu iç düzenlemeyi uygulamaktan Hastane Başhekimi, Başhekim Yardımcıları ve (binayı kullanan birimlerin yetkili amirleri ) sorumludurlar.

2- Yangın güvenliği, itfaiye yardım ve işbirliği, genel tedbirlerin uygulanmasından binanın en üst amiri sorumludur.

3- Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu talimatta belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar.

 

A- GENEL TEDBİRLER:


 

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır.

2-Bürolarda madeni kâğıt sepeti bulundurulacak, burada toplanan kâğıtlardan hurda olarak depolanması sakıncalı olanlar öncelikle mesai bitiminde bina dışındaki bu işe mahsus yerde toplu halde yakılarak imha edilecektir.

3-Personelin konut adresleri ve telefon numaralarını gösterir liste santral odasında ve nöbetçi memuru odasında her an görülebilecek yerde asılı olacak, herhangi bir yangın vukuunda kendisine haber verilen personel derhal binaya gelerek kendisine verilen emirleri yerine getirecektir.

4- Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yangında ilk önce kurtarılacak kıymetli evrakların bulunduğu dolaplara, kasalara “YANGINDA İLK

ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konulacaktır. Bu dolap ve kasaların yangın vukuunda kurtarılmasına öncelik verilecektir.

5-Arşivlere ancak arşiv memurunun nezaretinde ve sadece gündüzleri girilebilecektir. Buralarda yanıcı madde bulundurmak yasaktır.

6-Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin ana girişi ve civarına itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşması için park yasağı levhaları konulmalı ve bu yasak titizlikle takip edilecektir.

7-Gerek bina söndürme ekibi görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevleri sırasında, yetkili itfaiye amirinin vereceği karar ve talimatlar, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeli tarafından aynen yerine getirilecektir Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girecekler, kendisine her konuda yardımcı olacaklardır. Personel, itfaiye ekiplerinin görevinin yerine getirmede, güçleştirici davranışlarda bulunmayacaklardır.

08- Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içine kâğıt-paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılamayacak hale getirmek, bozuk bir halde tutmak, her ne surette olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek bina önüne ip çekmek, tente asmak, sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktır.

09-Yangın Söndürme cihazlarının kontrolleri periyodik olarak yaptırılarak üzerindeki etiketlere işlenecektir. Bu cihazlar amacı dışında kullanılmayacaktır.

10-Elektrikler söndürülecek, elektronik cihazların (Radyo, Tv. Bilgisayar vb.) fişleri kontrol edilecek. Pencereler kapatılacak, odalar kilitlenerek anahtarları özel dolaplı yerlerine asılacaktır.

B-ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER:

1-Elektrik tesisatının “Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ” esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren elektrik tesisat planı camlı bir çerçeve içinde, elektrik sigorta tablosunun yanında asılı bulundurulacaktır.

2-Elektrik tesisatı yetkili teknik eleman tarafından yılda bir defa komple olarak kontrol edilecek, kontrol sonucu hazırlanan tutanak (rapor) dosyasında muhafaza edilecektir.

3-Binada elektrik sobası, ocağı ütüsü. Benzin, ispirto, gaz veya LPG ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılmayacaktır. Ancak, yemekhane, çay ocağı gibi yerlerde bina amirinin gerek görmesi halinde ihtiyaç duyulan bu gibi araçlar kullanılabilir.

4- Elektrik Panolarında sigortaların nerelere ait olduğu belirtilecektir.

C-BİNA BÖLÜMLERİNE AİT TEDBİRLER:


Binanın inşası, Bina yerleşimi, Bina ulaşım yolları, Bina taşıyıcı sistemi stabilizesi, Yangın kompartmanları, Bacalar, Kazan Daireleri, Duvarlar, Cepheler, Çatılar, Binada kullanılacak yapı malzemeleri, Kaçış yolları, Kaçış merdivenleri, Acil çıkış zorunluluğu, kaçış yolu kapıları gibi hususlarda “Yangın Önleme ve Söndürme Yönerge”sinin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

Doğalgaz Tesisatlı Kazan Daireleri

1- Kazan dairesinde doğalgaz gaz kaçaklarını algılayacak gaz detektörleri kullanılacaktır.

2-Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve çok yakında yanıcı maddeler bulundurulamaz.

3- Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafından verilen doğalgazlı Kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikalı olmalıdır. Bunun uygulanmasında bina yetkili amiri sorumludur.

4-Kazan Dairesine doğalgazla ilgili dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılacaktır.

5- Kazan Dairesine Doğalgaz yakıtlı Kalorifer Kazanı İşletme Talimatı asılacaktır.

6-Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili servislere yaptırılır.

Çatılar

1- Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı, patlayıcı madde bulundurulamaz. Çatının, depo ve arşiv olarak kullanılması için sprintleri sistemi ile korunması zorunludur.

2- Çatıya elektrik tesisatı çekilemez. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim, alıcı, verici cihazlarına, yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde çatıya, elektrikli cihazlar yerleştirmek gerekirse yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir.

D- Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir.

 

Mutfaklar, Çay Ocakları ve LPG Tüplerinin Kullanılması

1- Yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılmalı ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatı kurulması şarttır.

2- Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması halinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.

3- Mutfak ve çay ocakları, binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konuşlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.

4- Bina dışında bulunan sanayi tüplerinin bina içindeki tesisata yapılacak bağlantılarının, çelik çekme veya bakır borular ile rekor kullanılmadan kaynaklı olması gerekir. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açma-kapama valfı takılır. Tesisat, duvar içerisinden geçirilemez.

5- LPG tüpleri dik konumda bulundurulur. Tüp ile ocak, şofben, kombi gibi cihazlar arasında hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla 150 cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum kullanılır ve bağlantılar kelepçe ile sıkılır.

6- LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulundurulması mecburidir. Bodrum katlarında LPG tüpü bulundurulamaz.

D-NÖBET HİZMETLERİ

1- Mesai İçi Nöbet:

 

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde nöbetçi memur olarak görevlendirilen personel, mesai başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde yangına karşı tedbirleri kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür.

2- Gece Bekçisi:

 

Gece bekçisi olarak görevlendirilen personel, Gece Bekçiliği Talimatında belirtilen hususlara titizlikle riayet edecek, diğer tedbirleri kontrol edip, gerekli tedbirleri alacaktır.

E- TAŞINABİLİR SÖNDÜRME CİHAZLARI

Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

1) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² alan için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’ lık yangın söndürme cihazı, ayrıca depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde tekerlekli yangın söndürme cihazı bulundurulması gerekir.

2) Taşınabilir söndürme cihazları için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm ’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

3) Arabalı yangın söndürücülerin TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

4) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11602–2 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.

5) Söndürme cihazlarının yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda içindeki söndürücü maddelerin yenilenerek hidrostatik testlerin yapılması gerekir.

E- ACİL DURUM EKİBİ KURULUŞU VE GÖREVLERİ:

 

Ekiplerin Kuruluşu: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine aşağıdaki ekipler oluşturulmuş olup, EK-A‘da mevcuttur.

Sivil Savunma Servisleri kurulmuş olan okullarda; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür.

Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

1- Yangının Mesai Saatleri İçerisinde Olması:

 

Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini (çan, zil, telsiz. Telefon vb.)harekete geçirmekle beraber önce telefonla (110) İtfaiyeyi haberdar edecektir. Yangın haberini alan, Acil Durum Ekipleri kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edeceklerdir. Yangın mahallinde ise her ekip kendi görevini yapacaktır.

2- Yangının Mesai Saatleri Dışında Olması:

Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber, bulunulan yerde telefonla (110) önce şehir itfaiyesine, sonra çevredeki kurumların söndürme ekiplerine, polise (155) ve Jandarmaya (156) yangın ihbarında bulunur. Ayrıca ihbar telefonu yanındaki listeye bakarak bu talimatı uygulamakla görevli amir ve diğer ilgilileri telefon vs. olay yerine çağıracaktır.

Yangından haberdar olan bu talimatı uygulamakla görevli amir ile acil durum ekibinde görevli olan personel en seri şekilde görev başına gelip söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım işlerini yürütür.

G- YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU:

1-Yangın Güvenliği Sorumlusu: : Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yangın güvenliğinden kurum amiri veya yöneticileri sorumludur. Başhekimin takdirine göre, binanın her katı için Yangın Güvenliği Sorumlusu belirlenecektir.

H- EĞİTİM

Oluşturulan ekiplerin personeli yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilkyardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca bütün görevliler ve gece bekçileri binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

İ-DENETİM:

Bu İç Düzenleme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı;

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığı yetkili kişilerince yapılır.

J -YÜRÜTME

Bu İç Düzenleme yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. İlgililer ve personelin talimatın uygulanması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederim.

Uzm. Dr. Ferdi GÜNEŞ

Hastane Yöneticisi

……/…./2016

EK- A- Acil Durum Ekiplerinin Listesi

AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ ACİL DURUM EKİPLERİ
 
1.İTFAİYE EKİBİ PERSONEL ÇİZELGESİ S.N.ADI SOYADIKURUMDAKİ GÖREVİSERVİSTEKİ GÖREVİ
1CAHİT ERBAYTeknisyenEkip Başkanı
2MEHMET ÇETİNMemurEkip Başkan Yrd.
3HÜSEYİN AZMANMemurİtfaiye Eri
4ALİ İHSAN OFLAZOĞLUSosyal Hiz. Uzm.İtfaiye Eri
5HASAN ALİ CİNTOSUNLaboratuar Tek.İtfaiye Eri
6VOLKAN KÜÇÜKLaboratuar Tek.İtfaiye Eri