Sivil Savunmanın Tanımı
11 Ocak 2018

Sivil Savunma:

7126 sayılı kanunun 1. Maddesinde; “düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı; halkın can ve mal kaybının asgari halde indirilmesi, hayati öneme haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.” Şeklinde tarif edilmektedir.

Sivil Savunmanın Amaçları:

-Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi, -Hayati önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması, -Bu kurum ve kuruluşların etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması,

-Savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi,

-Cephe gerisi moralinin korunması.

Sivil Savunmanın Nitelikleri:

Silahsız, Koruyucu, Kurtarıcı,

Sivil Halkı Tehdit Eden Tehlikeler:

1. Barıştaki tehlikeler,

2. Savaştaki tehlikeler,

 

1-BARIŞTAKİ TEHLİKELER

Barışta halkın can ve mal varlığını tehdit eden tehlikeler:

a. Doğal yıkımlar (Tabi afetler)

b. Büyük Yangınlar

 

Halkımızı tehdit eden doğal yıkımlar şunlardır.

-Deprem, -Su Baskını, -Toprak Kayması (Heyelan), -Kaya Düşmesi, -Çığ, -Kuraklık, -Fırtına – Kasırga – Tayfun,

-Volkan Patlaması, -Hava – Su – Çevre Kirlenmesi, -Sınai Kazalar, -Ulaşım(Kara, Demir, Hava, Deniz Yolları) Kazaları. -Tsunami (Deprem Sonrası Oluşan Dev Dalgalar.)

Büyük Yangınlar: Sivil savunma yasasında "BÜYÜK YANGINLAR" ile ilgili bir tanımlama, sınırlama, sınırlama belirleme yoktur. Büyük yangının, ne ölçüde büyük bir yangın olduğu saptanmamıştır. Büyük yangınlar "Sivil Savunmanın müdahalesini gerektirecek olan ölçüde büyük yangınlardır."diye belirlemekte yeterince açıklığı olmayan bir belirlemedir. Büyük yangınlar barışta ihmaller, sabotajlar ve elde olmayan nedenlerle çıkabilir. Tabi afetler, barışta halkın can ve mal varlığını tehdit eden en büyük tehlikedir. Yurdumuz bir deprem kuşağı üzerinde bulunduğundan halkımız için en büyük barış tehlikesi deprem olmaktadır.

2 - SAVAŞTAKİ TEHLİKELER

Günümüzde yada gelecekte çıkacak savaşların en belirgin özelliği bu savaşların Topyekün yada Ulusal Savaşlar oluşlarıdır. Topyekün savaşlarda amaç, düşmanın savaş gücünü kırmak yok etmektir. Savaş gücüde bilindiği üzere genellik insan gücü ve Endüstriyel Güçten oluşmaktadır. Günümüzde yada geleceğin savaşlarında düşman saldırıları sonucu sivil halkın karşı karşıya kalacağı tehlikeler şunlardır.

1. Klasik Silahlar

2. Nükleer Silahlar

3. Biyolojik Silahlar

4. Kimyasal Silahlar

5. Radyoaktif Serpinti

6. Büyük Yangınlar

 

Düşman saldırısı ile gelen bu tehlikeler yanında savaş sırasında depremler ve su baskınları gibi doğal yıkımları da göz önünde bulundurmak gerekir. Nüfus Yoğunluğu yüksek kentler endüstriyel merkezlere yukarıda belirtilen silahlarda yapılacak bir saldırıdan, yada buralarda meydana gelecek doğal yıkımlardan sonra ortaya çıkacak görünümü şöyle özetleyebiliriz.

1. Binlerce ölü

2. Enkaz altında binlerce yaralı

3. Benlerce evsiz insan

 

Sivil Savunma Uzmanlarının Görevleri

  1. Sivil savunma planlarını hazırlamak,
  2. Bunlara bağlı veya denetlemelerine tabi daire müessese ve teşekküllerin sivil savunma planlarını hazırlatmak.
  3. İlgililerle de işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini. Değişiklik ve yeniliklerin işlenmesini, icabında uygulanmasının takip ve tedavilerini sağlamak.
  4. Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek.
  5. Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak.
  6. Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını konuların sarf yerlerini tespit ve takip etmek.
  7. Çalışma raporlarını hazırlamak.
  8. Sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı suretle izlemek, incelemek ve bunların gereklerinin bulundukları daire, müessese ve fabrikalarda uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek.
  9. Daire ve müesseseyle ilgili olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları ile ilgili planlar yapmak.


 

Buna göre hazırlanacak sivil savunma planları, daire ve müessesenin bulunduğu yerin hassasiyet durumuna ve yıllık ortalama personel sayısına göre belirlenir.

Müessesenin en üst yetkilisi adına yapılan bu hizmetlerde sivil savunma görevlilerine yardımcı olunduğu oranda yapılan planların uygulanabilirliği mümkün olacaktır. Bu itibarla, bakanlık kurum ve kuruluşların yetkilileri olarak hem tesislerimizi hem persone1imizi gerektiğinde korumak ve kurtarmak amacıyla yapılan bu hizmetlerde sivil savunma görevlilerinin personel, malzeme ve teçhizat taleplerinin karşılanmasının gerekliliği aşikardır.