Sığınak Yönergesi

SIĞINAK TALİMATI

 

 

 

  1. KURUMUN ADI VE ADRESİ: AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Cumhuriyet Mh. Atatürk Bulv.No:96 AYDIN

 

  1. PLANIN YAPILIŞ TARİHİ: 23/05/2016

 

3.PLANIN REVİZYON TARİHLERİ: 01/08/2016

 

  1. AMAÇ:

 

3194 sayılı imar kanununun 36-44. maddeleri gereğince, düzenlenen ek yönetmelik doğrultusunda olağan üstü Hal ve Savaş, Hava taarruzlarında personel ve hastalar için sığınılacak yer, bodrum katıdır. Sığınak olarak kullanılacak bodrum katı hastanemiz yöneticisi personel ve hastalara ayrı ayrı etiketlendirilerek tahsis edilecektir.

 

Nükleer ve konvansiyonel silahlarla biyolojik ve kimyasal harp maddelerinin tesirlerine karşı personelin yaşaması ve harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak ve yetkili kılınan “SIĞINAK AMİRİ” görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

 

2.    KAPSAM:

 

Bu talimat “Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yönetimince  uygulanır.

 

3.      SORUMLULUK:

 

Barıştan itibaren alınması gereken tedbirlerin planlamasından, takibi ve denetiminden, personelin hizmeti ile sığınak tatbikatlarının yaptırılmasından “Müdür Yardımcısı” sorumludur.

 

 

 

 

SERVİSTEKİ GÖREVİ

 

ADI SOYADI

 

ÜNVANI

 

Servis Amiri

 

Nuran KARAGÖZ

 

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

 

Servis Amir Yrd.

 

Cahit ERBAY

 

Teknisyen

 

Personel

 

Mehmet ÇETİN

 

Servis Personeli

 

Personel

 

Adnan DERİNDAĞ

 

Servis Personeli

 

 

 

 

 

4.    YASAL DAYANAK:

 

I.       3194 sayılı İmar Kanunu, (36- 44 maddeleri )

 

II.     7126 Sayılı Kanuna Dayalı  96/8512 Karar sayılı tüzük.

 

III. Resmi Gazetenin 6 Mart 1991 tarih ve 20806 sayılı yönetmelik.

 

 

  1. İŞ BÖLÜMÜ:

 

A.     Sığınma yerleri:

 

a.        Kurum çalışanları, hasta ve aileleri için ‘’ Sivil Savunma Planı ‘’ iç detay planında gösterilen bölümler sığınma yeri olarak tahsis edilmiştir. Özel olarak yapılmış bir sığınma yeri yoktur., bu bölümdeki açıklıklar kum torbaları ile kapatılacak ve kimyasal gazlara karşı lüzumlu izolasyon tedbirleri alınacaktır.

 

b.        Sığınak olarak kurumumuzda -2 katı kullanılacaktır.

 

c.        Sığınak amir ve yardımcısı ‘’ Sivil Savunma Görev Dağılım Listeleri’’nde açıklanmıştır.

 

d.       Sığınak olarak hazırlanan bölüm, kişi başına 1,00 m2 veya 1,50 m2 üzerinden hesaplandığında şuan ki personel mevcudu için yeterlidir, personel sayısının artması durumunda binamızda uygun diğer alanlarda kullanılacaktır. Ancak hastalar için yeterli yer bulunamayabilir. Bu nedenle komşu sitelerin imkânlarından düzenlenmiş protokol doğrultusunda istifade edilecektir.

 

e.        Sığınak Amirliği görevini “ Hastanenin İdari Mali Hizmetler Müdürü” yardımcılığını ise;

 

“Hastanenin İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı” yapacaktır. Seferi koşullara göre sığınma yeri olarak tespit edilen yerlerin hazırlanmasından “Sığınak  Amiri  ile  Yardımcısı” sorumludur. Sığınakların bakımı, onarımı ve donatımı için gerekli olan malzemeyi tespit ederek bir mali plan çıkaracaktır. Hazırlanan planı komisyona havale ederek kullanılacak kaynağın nereden ve nasıl sağlanacağı tespit ettirerek karara bağlatır. Personel için sığınak, depo ve ambarlar hastalar için sığınak koridorları kullanılır.

 

B.   İkaz-Alarmda Hareket Tarzları: ( Plan EK:4 de belirtilmiştir)

 

C.   Sığınaklara Gidişte Hareket Tarzı :

 

Kırmızı İkazın verilmesine yada alınmasına müteakip;

 

1.   Panik ve kargaşaya mahal verilmeyecektir.

 

2.   İkaz-Alarm talimatında belirtilen hususlara aynen uyulacaktır.

 

3.   Sığınak Amir ve Yardımcısının emir ve direktifleri doğrultusunda hareket edilecektir.

 

4.   Sığınağa gidişte öncelikle en uzak noktada bulunan hastane servisleri personellerin liderliğinde ve

sığınak Amirinin direktifleri doğrultusunda sığınak mahalline yönelirler, diğer personel sığınak Amir yardımcısının kontrolünde sığınağa girerler.

 

 

 

D.   Sığınak Amirinin Görevleri:

 

 

1.  Barışta:

 

a.   Personeller için uygun bir sığınak yeri ayarlanmasını, burada yapılması gereken takviye tedbirleri, bulundurulacak malzemeyi tespit etmekten ve sağlamasının takiben,

 

b.     Personellere ikaz-alarm işaretlerinin anlamını ve alınacak tedbirleri öğretmekten, AFAD. ile koordineli sığınak tatbikatlarına iştirak etmekten.

 

c.   Sığınaktan yaralanacak personeli ve personelleri tespit etmekten, hazırladığı listeyi sığınağın kapısına asmaktan ve diğer hususlarda yapılacak işlerin takibi ile ifasından,

 

d.   Sığınak Amir Yardımcısı ise yukarıdaki hususlarda Sığınak Amirine yardımcı olmakla sorumludur.

 

2. Tehlike İkazı sırasında:

 

a.     Sığınağın ışıklarını yaktırmak ve sığınağa girmeyi temin etmek

 

b.     Lüzumsuz eşyayı ve hayvanları sığınağa sokmamak,

 

c.     Sığınağa girenleri saymak ve alabildiğinden fazla girişlere müsaade etmemek, dolunca kapılarını kapatmak, hariçte kalanlar olursa bunlara gidecekleri yerleri bildirmek

 

d.    Sığınağa girenleri tutulacak özel deftere kaydetmek, Sığınak talimatını topluca okumak, sığınakta sükunet ve nizamı temin etmek, kimsenin kimseyi rahatsız etmemesini ve boş durmayarak bir şeylerle meşgul olmasını sağlamak.

 

e.     Sığınak içindeki tesislerin bozulup kırılmasına mani olmak.

 

f.   Hasta, hamile ve sakatları eğer mümkünse ayrı bölgelere yerleştirmek ve onlara bakıcılar tahsis etmek.

 

g.    İçeride moral bozucu sözler konuşulmamasına çalışmak ve sığınaktakilerin maneviyatını yükseltici konuşmalar yapmak.

 

h.    AFAD. ve Valilik yetkilileri tarafından radyo ile verilecek talimatları dinlemek, kılavuz ve emniyet teşkilatı ile işbirliği yapmak.

 

i.  Kıymetli maddeleri makbuz karşılığında teslim almak ve muhafaza etmek.

 

3. Tehlike Geçti İkazından Sonraki Görevleri:

 

a.     Ortamda radyasyon, zehirli gaz ve mikroplu sis bulunup bulunmadığını tespite çalışmak ve bunlar tespit edilmeden sığınak kapılarının açılmasına ve sığınaktakilerin dışarı çıkmasına mani olmak,

 

b.  İsabet alması nedeniyle sığınak koruma kabiliyetini kaybetmiş ise personelin ve personellerin gaz maskelerini taktırarak, güvenli komşu hastane sığınaklarına sevk etmek, bu konuda yetkililerle koordinasyonu sağlamak.

 

c.    Dışarıda tehlikeli maddelerin mevcudiyeti tespit edilmiş ise, lüzumlu emniyet tedbirleri alındıktan sonra sığınak boşaltılarak bir sonraki taarruza karşı sığınağın temizliğini ve bakımını yaptırmak,

 

d.    Sığınağın boşaltılmasında sırasıyla hastalar ve refakatcılar eşliğinde öncelikli olmak üzere iki ve üçüncü sınıflar ve personel çıkar.(Hamile personele yaşlı ve sakatlara öncelik verilir)

 

e.     Her ikaz ve taarruzdan sonra mahallin kılavuzuna yada AFAD.ve İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi

 

 

vermek.

 

 

6.   SIĞINAKTA HAREKET TARZI:

 

I.               Sığınağa giren her şahıs “Sığınak Talimatı” ile Sığınak Amirinin vereceği emirlere uymaya mecburdur.

 

II.             Sığınak içerisinde gürültü çıkarıcı oyunlar oynamak, korkutucu ve moral bozucu şeyler konuşulmaz.

 

III.          Sığınak Amirinin müsaadesi alınmadan dışarı çıkılmaz, iç tesisatla oynanmaz.

 

IV.          Hasta olanlar hastalığını gizlemez, etrafa kağıt ve çöp atılmaz, koku neşreden madde bulundurulmaz.

 

V.             Sığınak Amirinin müsaadesi olmadan ısıtıcıların kullanılması yasaktır.

 

7.       SIĞINAKTA BULUNDURULACAK MALZEMELER:

 

Bir kişi için 14 Gün yetecek miktardaki yiyecek ve içekler:

 

SIRANO

C İNS İ

1

İçme Suyu 28 Lt.

2

Kullanma Suyu 28 Lt.

3

Konserve 6 Kutu

4

Hazır Çorba 5 Paket

5

Bisküvi 1,400 Gr.

6

Et 1,750 Gr.

7

Bakliyat 1,400 Gr.

8

Gravyer 14 Paket

9

Yağ 500 Gr.

10

Şeker 1000 Gr.

11

Çay 1400 Gr.

12

Tuz 500 Gr.

13

Pens 1 Adet

14

Makas 1 Adet

15

Tıbbi Derece 2 Adet

16

Enjektör 14 Adet

17

Flaster 42 Adet

18

Küvet 1 Adet

19

Çengelli İğne 20 Adet

20

Sabun 5 Adet

21

Çeşitli Ateller Yeteri Kadar

22

Üçgen Sargı Bezi 10 Adet

23

Silindir Sargı 6 Adet

24

Hidrofil Pamuk 3 Paket

25

İyotlu Gazlı Bez 10 Adet

26

Sodyum bikarbonat 250 Gr.

27

Tentürdiyot 200 Gr.

     

 

28

Oksijenli Su 200 Gr.

29

Yanık Merhemi 2 Tüp

30

Alkol 200 Gr.

31

Yangın söndürme Cihazı

32

Su varili ya da kovası 5 adet

33

Hortum 50 mt.

34

Merdiven 1 adet

35

Kum torbası yeteri kadar

36

Kazma 1 adet

377

İçme Suyu 28 Lt.

38

Kullanma Suyu 28 Lt.

39

Konserve 6 Kutu

40

Hazır Çorba 5 Paket

41

Bisküvi 1,400 Gr.

42

Et 1,750 Gr.

43

Bakliyat 1,400 Gr.

44

Gravyer 14 Paket

45

Yağ 500 Gr.

46

Şeker 1000 Gr.

47

Çay 1400 Gr.

48

Tuz 500 Gr.

49

Pens 1 Adet

50

Makas 1 Adet

51

Tıbbi Derece 2 Adet

52

Enjektör 14 Adet

53

Flaster 42 Adet

54

Küvet 1 Adet

55

Çengelli İğne 20 Adet

56

Sabun 5 Adet

57

Çeşitli Ateller Yeteri Kadar

58

Üçgen Sargı Bezi 10 Adet

59

Silindir Sargı 6 Adet

60

Hidrofil Pamuk 3 Paket

61

İyotlu Gazlı Bez 10 Adet

62

Sodyum bikarbonat 250 Gr.

63

Tentürdiyot 200 Gr.

64

Oksijenli Su 200 Gr.

 

 

 

Yukarıda belirtilen malzemelerden yiyecek ve içecek maddeleri, yatak ve temizlik maddeleri, giyim eşyaları, eğlence araçları, hijyenik malzemeler ile battaniye, yemek takımı, çatal kaşık bıçak, kitap, el feneri, makas, saat, konserve açacağı, enjektör, plaster, radyo ve yedek piller sığınaktan istifade edecekler tarafından sığınağa girilirken getirilir. Diğer malzemeler hastane yönetimince barış döneminde temin edilerek Sığınak Amirince sığınağa yerleştirilir.

 

8.   TALİMATIN TATBİK ŞEKLİ:

 

 

a)     Bu talimat Sivil Savunma Planının onayına müteakip uygulanır

 

b)     Bu talimatta müessesemiz müdürünün müsaadesi alınmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

 

c)     Bu talimatta belirtilen hususlara riayet etmeyenler hakkında Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili Maddeleri gereğince yasal işlem yapılır.

 

d)  Yukarıda 9 (dokuz) maddeden ibaret olan iş bu talimatın hastane yönetimince tatbiki hususlarını olurlarınıza arz ederim.